Polityka prywatności | Praca w Holandii oferty - Opole, Gliwice - Holland Contracting

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad, którym podlegają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem internetowej wersji formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: http://www.hollandcontracting.pl/formularz-rejestracyjny. Podstawowym aktem prawnym normującym zasady ujęte w niniejszej Polityce prywatności jest ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zwana w dalszej części Ustawą.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest:
  Holland Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.
  46-060 Prószków
  ul. Partyzancka 2c,
  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183647, posiadająca nadany NIP: 754-275-77-08 oraz Regon: 532415172, wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 691.
 3. Gromadzenie danych osobowych następuje w momencie, gdy kandydat wypełni i wyśle kompletny zestaw danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych swoich danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu.
 4. Rejestracja jest dobrowolna i uwzględnia jedynie niezbędne dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego kandydat wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (o których mowa na stronie internetowej) finalizuje osobiście proces rejestracji w jednym z naszych biur.
 5. Tylko w ten sposób nasza Spółka jest w stanie wyszukać najodpowiedniejszą ofertę pracy.
 6. Gromadzone dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę i nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą osoby, której danych osobowych to dotyczy oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te dane zostały zgromadzone i są przetwarzane.
 7. Kandydatowi przysługuje prawo do: wglądu, weryfikacji, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania i żądania usunięcia swoich danych, a także uzyskania dodatkowych informacji zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy.
 8. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności osób prosimy kierować na adres prywatnosc@hollandcontracting.pl lub kontaktując się telefonicznie jednym z naszych biur.